کتابخانه

کتابخانه موسسه  به عنوان یکی از واحدهای تابعه حوزه معاونت پژوهش و فناوری، محلی برای نیاز‌سنجی، شناسایی، گردآوری، سازماندهی، بازیابی و اشاعه اطلاعات منابع چاپی و الکترونیکی برای جامعه دانشگاهی است. هدف این واحد شناسایی نیازهای جامعه دانشگاهی و فراهم کردن امکانات، روزآمدسازی خدمات با تحولات جامعه و نیازهای متنوع جامعه استفاده‌کنند‌گان و نیز فراهم ساختن امکان دسترسی سریع و آسان به منابع اطلاعاتی به منظور پشتیباتی از اهداف آموزشی و پژوهشی دانشگاه است.

 

نقشه سایت | پیوندها


گروه شرکت های سماسامانه (فناوران اطلاعات وانا)  www.vana.ir