مرکز کارآفرینی و دفتر ارتباط با صنعت

 

معرفی مرکز کارآفرینی موسسه آموزش عالی طبری بابل

به طور خلاصه اهداف طرح کاراد که توسط سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران ایجاد و مورد حمایت وزارت علوم و تحقیقات و فناوری قرار گرفته است به شرح ذیل می باشد:

ترویج روحیه و فرهنگ کارآفرینی و ارتقاء شناخت جامعه دانشگاهی نسبت به کارآفرینی، کارآفرینان و نقش آنان در رونق اقتصادی،ایجاداشتغال و رفاه

ترغیب و جذب جامعه دانشگاهی به دوره های کارآفرینی

گسترش تحقیقات تفضیلی در خصوص کارآفرینان، پروژه های کارآفرینی، محیط و فضای کارآفرینان و سایر زمینه های مرتبط با توجه به شرایط و مقتضیات ایران.

مرکز کارآفرینی واحد اجرایی طرح کاراد در دانشگاه است، که تحت نظر رییس دانشگاه فعالیت می کند. و مجری سیاست ها، برنامه ها و مصوبات کمیته کارآفرینی می باشد.

ساختار و وظایف مرکز کارآفرینی

ساختار مرکز کارآفرینی: رئیس مرکز کارآفرینی دانشگاه، دبیر کمیته کارآفرینی است که با حکم رئیس دانشگاه منصوب و زیر مجموعه معاونت پژوهشی دانشگاه می شود. اعضای مرکز کارآفرینی دانشگاه شامل تعدادی از دانشجویان، دانش آموختگان و مدیر ارتباط با صنعت دانشگاه است که با نظر کمیته کارآفرینی تعیین می گردد.

وظایف و اختیارات مرکز کارآفرینی

تهیه برنامه های ترویجی، آموزشی و پژوهشی طرح کاراد با همکاری و همفکری اعضای هیئت علمی و صاحب نظران آشنا با موضوع کارآفرینی و ارائه به کمیته کارآفرینی برای تصویب.

برگزاری کلاسها، سمینارها و کارگاههای آموزشی و تخصصی در زمینه ایده پروری و کارآفرینی

ایجاد ارتباط با مراکز ذیربط در زمینه کارآفرینی برای تسریع اهداف مرکز

مدیریت و پیگیری طرحهای پژوهشی مصوب کمیته کارآفرینی در مرکز یا خارج از آن .

انجام کلیه امور اداری و مالی مربوط به طرح کاراد در دانشگاه.

اجرای کلیه مصوبات کمیته کارآفرینی دانشگاه.

شناسایی و معرفی کارآفرینان برگزیده سال دانشگاه به کمیته کارآفرینی

معرفي ارتباط با صنعت

نقش پژوهش در رهيافت و توسعه کليه جوامع در حال پيشرفت در جهان امروزي بر کسي پوشيده نيست و با توجه به نقش آفريني دانشگاه ها و صنايع در اين پيشرفت لزوم ارتباط آنها بعد از پيروزي شکوهمند انقلاب اسلامي بيش از پيشاحساس گرديد که با مصوبات دولت وقت ، ايجاد و تاسيس دفاتر ارتباط با صنعت در دانشگاهها الزامي گشت . در اين راستا موسسه آموزش عالی طبری بابل با تاسيس مرکز کارآفرینی و دفتر ارتباط با صنعت اقدام عملي خود را در تحقق اهداف طرح مذکور بانجام رسانيد.

شرح وظايف

امروزه برقراري ارتباط منسجم و سازمان يافته بين صنايع و دانشگاهها يکي از نيازهاي اساسي کشور مي‌باشد. اين ارتباط به دانشگاهها کمک مي‌کند تا قسمتي از فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي خود را در راستاي مشکلاتموجود درصنايع کشور جهت دهي کرده و متخصصاني توانا و شايسته را پرورش دهند. همچنين امکان تامينبخشي ازبودجه‌هاي مالي دانشگاه نيز از اين رهگذر فراهم مي شود. طرف ديگر ارتباط صنعت و دانشگاه، صنعت است که برخي از نيازها و خواسته هاي فناوري خود را در قالب اين ارتباط برآورده مي‌کند. بطوريکه درمواردي حتي با پرداخت هزينه هاي بسيار هنگفت تهيه اين فناوريها از خارج از کشور ممکن نيست. بنابراين، ارتباط با صنعت دانشگاه فعاليتهاي خود را در چهارچوب موارد زير سازماندهي کرده است:

   کارآموزي دانشجويان کارشناسي

   بازديدهاي علمي دانشجويان از صنايع مرتبط

   برگزاري جلسات با مديران و کارشناسان صنايع به منظور توسعه زمينه هاي پژوهشي مشترک وعقد قرار دادها

   برگزاري سمينارهاي علمي و فني توسط متخصصان صنعت

   فراهم نمودن زمينه هاي لازم براي انجام کارورزي براي دانشجويان فارغ التحصيل

 

 

نقشه سایت | پیوندها


گروه شرکت های سماسامانه (فناوران اطلاعات وانا)  www.vana.ir