مدیریت امور فرهنگی

 مدیریت امور فرهنگی : آقای احمد طهماسب نژاد احمدی

شماره تماس : 32257322 داخلی 104

 

 شرح وظايف مديريت امور فرهنگي

1. تهيه طرح هاي فوق برنامه در زمينه هاي فرهنگي ، علمي ، تحقيقاتي ، هنري

2. برنامه ريزي در جهت استفاده مطلوب از اوقات فراغت دانشجويان و سالمسازي جسم و روح آنها

3. تشكيل گرو ههاي دانشجويي در رشته هاي مختلف هنري براساس قوانين مصوب

4. تهيه و اجراي طرح هاي فرهنگي، سياسي و اجتماعي دانشگاه

5. ايجاد ارتباط و همكاري با مراکز و نهادهاي فرهنگي، هنري و اجتماعي کشور

6. تهيه برنامه هاي مختلف و تشويق و ترغيب دانشجويان ، اساتيد و کارکنان به شرکت در برنامه ها و مسابقات حفظ و قرائت قرآن کريم و همچنين شرکت در فعاليتهاي هنري، اردوها و جشنواره ها

7. انتشار و ترويج ارزشهاي اسلامي از طريق تهيه فيلم و عكس

8. جمع آوري و فراهم آوردن نشريات هنري، اجتماعي، سياسي و فرهنگي کشور به منظور استفاد ه دانشجويان و ايجاد آرشيو مربوط

9. برنامه ريزي و برگزاري اردوهاي آموزشي، فرهنگي، زيارتي و هنري براي دانشجويان

10. برگزاري مسابقات داخل دانشگاه و تشويق و ترغيب دانشجويان براي شرکت در مسابقات و جشنواره هاي فرهنگي و هنري

11. زمينه سازي و بستر سازي فعاليت هاي فرهنگي دانشجويان ، اساتيد و کارکنان دانشگاه، متناسب با اهداف وظايف فرهنگي معاونت دانشجويي و فرهنگي

12. تهيه گزار شهاي مستمر از فعاليت هاي انجام يافته

13. برقراري ارتباط با واحدهاي مختلف دانشگاه به منظور ايجاد هماهنگي در فعاليت هاي فوق برنامه در ارتباط با اهداف دانشگاه

14. سازماندهي و ايجاد هماهنگي در بخشهاي دانشجويي دانشگاهي و واحدهاي انجمنهاي علمي دانشجويي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و نيز پيگيري امور اداري و مالي مرتبط با انجمنها و همكاري با آنها در برنامه ها و فعاليتهايشان

15. تهيه گزارشهاي لازم و اطلاع رساني از وضعيت برنامه ها و فعاليتهاي انجمنها از طريق نشريات و نيز سايتهاي خبري دانشگاهي

16. برنامه ريزي و نظارت بر تشكيل انجمنهاي علمي دانشكده ها، انتخابات و فعاليت ها بطور مستمر

17. ارزيابي ساليانه از فعاليت ها و اقدامات انجمن ها و تقدير و تشويق انجمنهاي برتر در عرصه هاي فعاليتي؛ نظري تيمهاي مسابقات علمي ، نشريات، برگزاري همايشها و سخنرانيهاي علمي و ...

18. تدوين آيين نامه ها، دستورالعملها و انجام امور دبيرخانه کميته نظارت و حمايت از انجمنهاي علمي دانشجويي دانشگاه

19. انجام ساير امور محوله از سوي مافوق

 

 

نقشه سایت | پیوندها


گروه شرکت های سماسامانه (فناوران اطلاعات وانا)  www.vana.ir