منوی استاددکترجوادبرنجیان

دکتر جواد برنجیان

 

مقالات فارسی :

 

1.ارائه مقاله ای تحت عنوان کاهش بارهای مرده ساختمان با استفاده از بتن با مقاومت بالا در سمینار آموزشی مقاوم سازی سازه ها در برابر زلزله دانشکده فنی دانشگاه مازندران اسفند ماه77.

2.انجام طرح تحقیقاتی با عنوان تاثیر بزرگترین اندازه سنگدانه در خواص مهندسی بتن با مقاومت بالا و ارائه در سومین کنفرانس بین المللی بتن در دانشگاه صنعتی امیر کبیر و چاپ در مجموعه مقالات آن کنفرانس در سال79.

3.ارائه مقاله ای تحت عنوان تاثیرات الیاف فولادی در خواص مکانیکی بتن با مقاومت بالا در سومین کنفرانسبین المللی بتن در دانشگاه صنعتی امیر کبیر وچاپ در مجموعه مقالات آن کنفرانس 79.

4.ارائه مقاله ای تحت عنوان بررسی درصد رطوبت در تغییر شکل­های وابسته به زمان در بتن های با مقاومت بالا در پنجمین کنفرانس بین المللی عمران در دانشگاه مشهد و چاپ در مجموعه مقالات آن کنفرانس سال 79.

5.ارائه مقاله ای تحت عنوان معرفی بتن با مقاومت بالا در مسابقات بین دانشگاهی در دانشگاه صنعتی شریف مربوط به بتن با مقاومت بالا ACI و چاپ در مجله معماری و هنر سال 79.

6.ارائه مقاله ای تحت عنوان عوامل موثر در افزایش مقاومت بتن در چهارمین همایش سالانه ACIشاخه ایران در مهرماه سال 1380.

7.ارائه مقاله ای تحت عنوان تا ثیر افزودنی های شیمیایی در خواص شیمیایی فیزیکی و مکانیکی بتن در پنجمین همایش سراسری ACIشاخه ایران در مهر ماه سال 1381.

8.ارائه مقاله ای تحت عنوان بررسی خواص مکانیکی بتن خود تراکم SCC در همایش سراسریACI شاخه ایران در سال 1382.

9.انجام پروژه پژوهشی با عنوان بررسی خواص مکانیکی بتن های سبک با استفاده از مصالح منطقه ای برای سازمان مدیریت در سال 1382 به مدت دو سال.

10.ارائه مقاله ای تحت عنوان ارزیابی خواص فیزیکی ومکانیکی بتن خود تراکم SCC در هشتمین همایش سراسری سالانه شACI شاخه ایران مهر ماه سال 1384.

11.ارائه مقاله ای تحت عنوان ارزیابی خواص فیزیکی ومکانیکی بتن گازی وبتن سبک ساخته شده با مصالح پوکه ای سیلیسی در نهمین همایش سالانه ACI شاخه ایران اسفند ماه سال 1385.

12.ارائه مقاله تحت عنوان بررسی تجربی تاثیر استفاده از میکروسیلیس و فوق روان کننده بر بعضی خواص مکانیکی بتن باز یافتی ساخته شده از خرده بتن در نشریه مهندسی عمران در سال1389.

13.ارائه مقاله تحت عنوان بررسی و مقایسه تاثیر نسبت آب به مواد پودری و افزودنی فوق روان­کننده بر خواص رئولوژی بتن خودتراکم حاوی زئولیت در چهارمین سمینار ملی بتن خود تراکم ایران در سال 1391.

14.ارائه مقاله تحت عنوان تاثیر جایگزینی متاکائولن بر خواص تازه و مقاومت بتن خود تراکم وافزودنی فوق روان کننده بر خواص رئولوژی بتن خود تراکم حاوی زئولیت در چهارمین کنفرانس ملی بتن در سال1391.

15.ارائه مقاله با موضوع ارزیابی فازی معیارهای تاثیر گذار در انتخاب روش تخریبمطالعه موردی شهرستان ارومیه در نخستین همایش ملی مهندسی تخریب در صنعت ساختمان در سال 1391 در دانشگاه امیر کبیر.

16.ارائه مقاله تحت عنوان تاثیر جایگزینی متاکائولن بر خواص تازه و مقاومتی بتن خود تراکم در چهارمین کنفرانس ملی بتن در سال 1391.

17.چاپ مقاله با عنوان تاثیر جایگزینی متاکائولن بر خواص تازه و مقاومتی بتن خود تراکم در ماهنامه بین المللی سیمان و افزودنی دوره سوم ، شماره12، سال1391.

18.ارائه مقاله با عنوان بررسی تاثیر حداکثر اندازه سنگدانه در مدول الاستیسیته بتن با مقاومت بالا در دومین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت ساخت، دانشگاه صنعتی امیرکبیر 1391.

19.ارائه مقاله با عنوان امکان ساخت بتن خودتراکم پر مقاومت با استفاده از مصالح بومی استان مازندران در چهارمین کنفرانس ملی بتن ایران و دهمین همایش روز بتن، انجمن بتن ایران ICI دانشگاه شهید بهشتی در سال1391.

20.ارائه مقاله با عنوان تاثیر متاکائولن بر خواص بتن خود تراکم سبک حاوی لیکا در چهارمین کنفرانس ملی بتن ایران ودهمین همایش روز بتن ،انجمن بتن ایران ICI دانشگاه شهید بهشتی در سال 1391.

21.ارائه مقاله با عنوان بررسی تاثیر جنس سنگدانه در مدول الاستیسیته بتن پر مقاومت در چهارمین کنفرانس ملی بتن ایران و دهمین همایش روز بتن، انجمن بتن ایران ICI دانشگاه شهید بهشتی در سال 1391.

22.ارائه مقاله با عنوان بررسی تاثیر جنس سنگدانه و نحوه عمل آوری در مقاومت فشاری بتن پر مقاومت در چهارمین کنفرانس ملی بتن ایران و دهمین همایش روز بتن، انجمن بتن ایران ICI دانشگاه شهید بهشتی در سال 1391.

23.ارائه مقاله با عنوان بررسی خواص مکانیکی و ریز ساختار و ویژگی های ناحیه انتقال بتن با مقاومت بالا در دومین کنفرانس ملی سازه ،زلزله و ژئوتکنیک ،مازندران ،1391.

24.ارائه مقاله با عنوان بررسی و مقایسه سرعت امواج فراصوتی بر مقاومت فشاری بتن خود تراکم حاوی زئولیت در پانزدهمین کنفرانس سالیانه بتن و زلزله و پانزدهمین همایش موسسه بین المللی بتن ACI شاخه ایران ، دانشکاه تربیت مدرس،1391.

25.ارائه مقاله با عنوان بررسی اثر جنس سنگدانه در مقاومت کششی و ریز ساختار بتن با مقاومت بالا در هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران ، دانشگاه زاهدان ،1392.

26.ارائه مقاله با عنوان تاثیر جایگزینی پوزولان های مختلف بر خواص تازه و مقاومتی بتن خود تراکم در هفتمین کنگره ملی مهندسی عمراندردانشگاه زاهدان ،1392.

27.انجام طرح پژوهشی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان مازندران تحت عنوان بررسی استفاده از خاکستر سبوس برنج در تولید بتن در سطح نیمه صنعتی، در سال 1392.

28.ارائه مقاله تحت عنوان بررسی اثر جنس سنگدانه در سرعت امواج فراصوت و ریزساختار و ناحیه انتقال بتن مقاومت بالادرمجله تحقیقات بتن علمی پژوهشی در سال 1392.

29.ارائه مقاله تحت عنوان بررسی تاثیر الیاف فولادی و شیشه بر خواص سخت شده بتن خودتراکم حاوی میکروسیلیس دراولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی عمران شهری در سال1392.

30.ارائه مقاله تحت عنوان مطالعه آزمایشگاهی پیرامون تاثیر استفاده از مخلوط های سه جزئی حاوی دوده سیلیس و زئولیت بر دوام بتن خود تراکم در یازدهمین همایش روز بتن و پنجمین کنفرانس ملی در سال 1392.

31.ارائه مقاله تحت عنوان بررسی پارامترهای موثر برافت روانی بتن حاوی افزودنی کاهنده آب و راهکارهای جبران دریازدهمین همایش روز بتن و پنجمین کنفرانس ملی در سال 1392.

32.ارائه مقاله تحت عنوان مطالعه آزمایشگاهی پیرامون نفوذپذیری و سرعت امواج فراصوتی بتن خود تراکم حاوی پوزولان در حرارت های بالا در یازدهمین همایش روز بتن و پنجمین کنفرانس ملی در سال1392.

33.ارائه مقاله تحت عنوان ارزیابی عملکرد فوق روان کننده­ها در سیمان و بتن- بخش دوم: جذب سطحی در یازدهمین همایش روز بتن و پنجمین کنفرانس ملی در سال 1392.

34.ارائه مقاله تحت عنوان تاثیر جایگزینی پوزولان طبیعی زئولیت و پومیس تفتان بر زمان گیرش بتن تازه و سخت شده خودتراکم در یازدهمین همایش روز بتن و پنجمین کنفرانس ملی در سال 1392.

35.ارائه مقاله تحت عنوان اولویت بندی عوامل موثر بر عدم اجرای فراگیر بتن خودتراکم در ایران با توجه به مزایای این بتن درکنفرانس بین المللی عمران ومعماری وتوسعه پایدار شهری در سال 1392.

36.ارائه مقاله تحت عنوان مطالعه پارامترهای موثر بر بتن کفی در یازدهمین همایش روز بتن در پنجمین کنفرانس ملی بتن در سال 1392.

37.ارائه مقاله تحت عنوان نقدی بر رواداری مشترک کنترل کیفی خواص تازه بتن خود تراکم معمولی وسبک در پنجمین کنفرانس ملی سالیانه بتن ایران در سال 1392.

38.ارائه مقاله تحت عنوان بررسی آزمایشگاهی جمع شدگی بتن خود تراکم حاوی متاکائولن دوده سیلیس در پنجمین کنفرانس ملی سالیانه بتن ایران در سال 1392.

39.ارائه مقاله تحت عنوان بررسی تاثیر جنس مواد پودری بر خواص رئولوژی و پایداری بتن خود تراکم در پنجمین کنفرانس ملی سالیانه بتن ایران در سال 1392.

40.اجرای طرح پژوهشی با عنوان بررسی استفاده از خاکستر سبوس برنج در تولید بتن در سطح نیمه صنعتی برای بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان مازندران در سال 1392.

41.ارائه سخنرانی کلیدی تحت عنوان بررسی علل عدم فراگیر شدن بتن های خاص در ایران هشتمین کنگره ملی ایران در دانشگاه صنعتی نو شیروانی در سال 1393.

42.ارائه مقاله تحت عنوانمقایسه عملکرد شبکه های عصبی در پیش بینی مقاومت فشاری بتن خود تراکم الیافی در سال 1393.

43.چاپ مقاله با عنوان اثر سیمان های سه جزیی حاوی پودر سنگ و مواد پوزولانی بر خصوصیات بتن تازه و سخت شده خود متراکم سبک در ماهنامه سیمان ،شماره 194 ، تیرماه 1393.

44.ارائه مقاله تحت عنوان پیش بینی مشخصات سخت شده بتن خود تراکم الیافی به کمک شبکه های عصبی مصنوعی در هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران در سال 1393.

45.ارائه مقاله تحت عنوان بررسی تاثیر افزودنی های شیمیایی به همراه مواد کندگیر کننده بر کارایی بتن خود تراکم حاوی پوزولان طبیعی زئولیت وپومیس و تفتان در اولین کنگره ملی مهندسی ساخت وارزیابی پروژهای عمرانی در سال 1393.

46.ارائه مقاله تحت عنوان بررسی تاثیر الیاف فولادی وپلی پروپیلن بر خواص سخت شده بتن خود تراکم حاوی میکروسیلیس در اولین کنگره ملی مهندسی ساخت وارزیابی پروژهای عمرانی در سال 1393.

47.ارائه مقاله تحت عنوان بررسی پدیده افت روانی وتاثیر روش های جبران آن بر مقاومت فشاری بتن خود تراکم حاوی پوزولان پومیس تفتان در اولین کنگره ملی مهندسی ساخت و ارزیابی پروژهای عمرانی در سال 1393.

48.ارائه مقاله تحت عنوان پیش بینی مشخصات سخت شده بتن خود تراکم الیافی به کمک شبکه های عصبی مصنوعی هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران بابل در سال 1393.

49.ارائه مقاله تحت عنوان بررسی تاثیر افزونی های معدنی برای کاهش نفوذپذیری بتن در آزمایش مقاومت الکتریکی درچهارمین کنفرانس ملی بتن ایران توسط کمیته علمی کنفرانس در سال 1393.

50.ارائه مقاله تحت عنوان ارزیابی ویژگی های مهندسی بتن مقاومت بالا و ویژگی های ریزساختار در آن درنشریه علمی پژوهشی فناوری بتن و سازه های بتنی سال1393.

51.ارائه مقاله تحت عنوان بررسی تاثیر زئولیت بر خواص تازه و مقاومتی بتن خودتراکم در دومین کنفرانس ملی صنعت بتن سمنان.

52.ارائه مقاله تحت عنوان مهندسی ارزش در آب­بندی پی سدهای خاکی کوچک و مطالعه موردی آب­بندی پی سد خاکی حاجیلو- پاشالودر اولین کنگره ملی مهندسی ساخت و ارزیابی پروژه های عمرانی.

53.ارائه مقاله تحت عنوان بررسی پدیده افت جریان اسلامپ در بتن خودتراکم حاوی پوزولان طبیعی پومیس تفتان و احیای آن با فوق روان کننده پایه پلی کربوکسیلات در اولین کنگره ملی مهندسی ساخت و ارزیابی پروژه های عمرانی.

54.ارائه مقاله تحت عنوان تاثیر کاربرد زئولیت با مقادیر مختلف در کنترل پایداری بتن خودتراکم در دومین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران.

55.ارائه مقاله تحت عنوان همبستگی بین نتایج آزمایش­های مقاومت فشاری، مقاومت کششی و امواج فراصوتی بتن خودتراکم حاوی پوزولان خاکستر بادی.

 

مقالات انگلیسی

 

An experimental survey on combined effects of fibers and nanosilica on the mechanical Rheological,and durability properties of self compacting concrete. Materials and design ISI,2013.

The effect of replacement, Natural Pozzolan Zeolite and Taftans pumice on the setting time and properties of fresh and hardened self –compacting concrete, 1 international conference on Urban Development based on new Technologies 4th National Conference on urban Development, 2014.

The effect of curing the aggregate type in microstructure and interface transition zone (ITZ) in high strength concrete, 7th international Symposium on Advances in Science Technology, 2013.

The investigation on the effect of the aggregate type in the modulus of elasticity and tensile strength in high strength concrete, 7th international Symposium on Advances in Science Technology, 2013.

An investigation on Slump Loss and Compensation Methods Impact on Compressive Strength of self Consolidating Concrete Containing Zeolite, 1 international conference on Urban Development based on New Technologies 4th National Conference on urban Development, 2014.

The Effect of Steel and Glass Fibers on Hardened Properties Self- Consolidating Concrete Containing silica Fume, International Conference on Urban Development based on New Technologies 4 national conference on Development, 2014.

 

 

نقشه سایت | پیوندها


گروه شرکت های سماسامانه (فناوران اطلاعات وانا)  www.vana.ir