چارت دروس گروه عمران

چارت دروس گروه عمران

1-کاردانی

2- کارشناسی ناپیوسته

3-کارشناسی پیوسته

4- کارشناسی ارشد مدیریت ساخت

5-کارشناسی ارشد زلزله

6- کارشناسی ارشد سازه

7- کارشناسی ارشد ژئو تکنیک

كارشناسي ارشد رشته مهندسي عمران-مهندسي مديريت و ساخت

 

نقشه سایت | پیوندها


گروه شرکت های سماسامانه (فناوران اطلاعات وانا)  www.vana.ir