مدیریت تربیت بدنی

مدیر تربیت بدنی : سرکار خانم صالحی

شرح وظایف و مسئولیت:
۱-شرکت درجلسه سالانه مسئولان تربیت بدنی وتدوین تقویم ورزشی منطقه و مشخص نمودن میزبانی واحدهاجهت برگزاری مسابقات منطقه.
۲-انتخاب مربیان تیم های ورزشی و عقدقرارداد بامربیان.
۳-برگزاری تمرینات جهت آمادگی تیمها و انتخاب تیم های ورزشی واحد، با هماهنگی مربیان مربوطه.
۴-اعزام تیم های ورزشی واحد، برای حضور در مسابقات.
۵-نظارت بر انجام کلاسهای آموزشی در مجموعه ورزشی.
۶-نظارت بر عملکرد مجموعه ورزشی.
۷-برگزاری اردوها و اعزام تیم های منطقه جهت شرکت در مسابقات کشوری و المپیادهای دانشجوئی.
۸-انجام سایر امور مربوط، طبق تشخیص و ارجاع مقام مافوق.

 

نقشه سایت | پیوندها


گروه شرکت های سماسامانه (فناوران اطلاعات وانا)  www.vana.ir