مدیریت امور دانشجویی

مدیر امور دانشجویی : آقای حسن قلی پور

 شماره تماس : 32257322 داخلی 104

وظایف و مسئولیتها؛


۱- نظارت بر فعالیتهای فوق برنامه ، تربیت بدنی و خدمات رفاهی دانشجویان

۲- تهیه و پیشنهاد دستور العملها و آئین نامه های مربوط به امور دانشجوئی و نظارت بر حسن اجرای آنها.

۳- ابلاغ شرح وظایف کارکنان تحت سرپرستی و آشنا نمودن آنان با وظایف و مسئولیتهای پست سازمانی محوله.

۴- تهیه و تدوین خط مشی هایی در جهت راهنمائی دانشجویان به منظور تخفیف و حل معضلات و مشکلات اجتمائی ، فرهنگی ، روانی و خانوادگی آنها.

۵- فراهم نمودن امکاناتی به منظور تشخیص استعداد ها و توانائی های دانشجویان و هدایت آنها در رشته های مختلف علمی ، هنری، ورزشی و سایر فعالیتهای مشابه.
۶- شرکت در جلسات کمیته انظباطی دانشجویان و رعایت آئین نامه انظباطی دانشگاه.

۷- نظارت بر اجرای آئین نامه ها،دستورالعمل هاوارتباط باسازمان وظیفه عمومی(ناجا)در رابطه با دانشجویان وفارغ التحصیلان مشمول

۸- نظارت بر جمع آوری آمار و اطلاعات و تنظیم گزارش های مربوط به فعالیتهای حوزه معاونت دانشجوئی

۹- تهیه گواهی تحصیلی دانشجویان برای دانشگاهها، ادارات دولتی و ارگانها

۱۰- نظارت بر امور نشریات ، تشکل هاو هیأت های مذهبی، سیاسی دانشجوئی.

 

 

نقشه سایت | پیوندها


گروه شرکت های سماسامانه (فناوران اطلاعات وانا)  www.vana.ir