منوی استاد دکتر لیلاکلانی ساروکلایی

برنامه هفتگی

برنامه هفتگی

14-17

12-14

10-12

8-10

روز

مکانیک سیالات

کارشناسی پیوسته

 

ساختمان (1)

مکانیک سیالات و هیدرولیک

ساختمان (1)

رفع اشکال ومشاوره دانشجویان ارشد

(ساختمان مرکزی)

رفع اشکال و مشاوره دانشجویان ارشد

(ساختمان مرکزی)

شنبه

 

مشاوره دانشجویان ارشد

(ساختمان مرکزی)

مکانیک سیالات و هیدرولیک

ساختمان (1)

امور پژوهشی

(ساختمان مرکزی)

یکشنبه

 

مشاوره دانشجویان ارشد

(ساختمان مرکزی)

جلسات هیئت رئیسه

(ساختمان مرکزی)

اصول مهندسی سد

ساختمان (1)

دوشنبه

تحقیق و مطالعه

(دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل)

تحقیق و مطالعه

(دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل)

تحقیق و مطالعه

(دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل)

تحقیق و مطالعه

(دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل)

سه شنبه

 

مشاوره دانشجویان ارشد

(ساختمان مرکزی)

مشاوره دانشجویان ارشد

(ساختمان مرکزی)

مشاوره دانشجویان ارشد

(ساختمان مرکزی)

چهار شنبه

 

نقشه سایت | پیوندها


گروه شرکت های سماسامانه (فناوران اطلاعات وانا)  www.vana.ir