منوی استاد مهندس مرتضی اسکندری

برنامه هفتگی

 

10-12 ساعت

-810 ساعت

روز

حضور در دفتر کار

 

(ساختمان مرکزی)

 

حضور در دفتر کار

 

(ساختمان مرکزی)

 

شنبه

حضور در دفتر کار

 

(ساختمان مرکزی)

 

حضور در دفتر کار

 

(ساختمان مرکزی)

 

یکشنبه

جلسه شورای آموزشی

کلاس دینامیک

 

دوشنبه

کلاس مقاومت مصالح (2)

 

ساختمان (1)

کلاس مقاومت مصالح (2)

 

ساختمان (1)

سه شنبه

 

حضور در دفتر کار

 

(ساختمان مرکزی)

 

 

حضور در دفتر کار

 

(ساختمان مرکزی)

 

 

چهارشنبه

 

 

نقشه سایت | پیوندها


گروه شرکت های سماسامانه (فناوران اطلاعات وانا)  www.vana.ir