منوی استاددکترجوادبرنجیان

برنامه هفتگی دکتر برنجیان

برنامه هفتگی دکتر جواد برنجیان

17-20

11-14

8/30-11

روز

 

کلاس دانشجویان ارشد

(ساختمان مرکزی)

حضور در دفتر ریاست

(ساختمان مرکزی)

شنبه

کلاس دانشجویان ارشد

(ساختمان مرکزی)

حضور در دفتر ریاست

(ساختمان مرکزی)

حضور در دفتر ریاست

(ساختمان مرکزی)

یکشنبه

کلاس دانشجویان ارشد

(ساختمان مرکزی)

زمان جلسات

زمان جلسات

دوشنبه

............................

.......................

.....................

سه شنبه

 

حضور در دفتر ریاست

(ساختمان مرکزی)

حضور در دفتر ریاست

(ساختمان مرکزی)

چهارشنبه

 

نقشه سایت | پیوندها


گروه شرکت های سماسامانه (فناوران اطلاعات وانا)  www.vana.ir