کارمندان حوزه معاونت اداری مالی

1- مدیر امور مالی و حسابداری : آقای سید هادی میرحسینی شماره تماس : 32257322 داخلی 116

2-مدیر امور اداری : آقای احمد طهماسب نژاد احمدی شماره تماس : 32257322 داخلی 117

3-کارشناس امور اداری : اقای حیدر قلی زاده شماره تماس : 32257322 داخلی 117

4-کارشناس دبیر خانه : اقای وفاه خواه شماره تماس : 32257322 داخلی 116

5-جمع دار اموال و انبار : آقای حیدر قلی زاده شماره تماس : 32257322 داخلی 117

6-مدیر تدارکات : آقای مهدی مسیبی شماره تماس : 32257322 داخلی 115

7-مسئول ترابری و خدمات نقلیه : آقای زمان دادش پور شماره تماس : 32257322 داخلی 123

 

 

نقشه سایت | پیوندها


گروه شرکت های سماسامانه (فناوران اطلاعات وانا)  www.vana.ir