معاونت اداری مالی

اهم فعالیت حوزه اداری و مالی

- سازماندهي فعاليت‌هاي مديريت‌هاي زيرمجموعه و تقسيم كار بين آنان و تهيه گزارشات ادواري از نحوة كار ادارات مذكور براي مقام مافوق.

- انجام بررسي‌هاي لازم به منظور گسترش واحد دانشگاهي با توجه به ضوابط مصوب تشكيلاتي و تهيه گزارش‌هاي مستند در اينمورد ضمن هماهنگي با دفتر تشكيلات و روش‌ها.

- پيش‌بيني برنامه آموزش ضمن خدمت كاركنان غير عضو هيئت علمي در صورت نياز و ارائه پيشنهادها‌ي لازم به رياست واحد دانشگاهي در اين مورد.

- نظارت بر تهيه و تنظيم ترازنامه ساليانه، صورت سود و زيان و ساير صورت‌هاي مالي و تنظيم تحليل‌هاي لازم مالي براساس ارقام مندرج در صورت‌هاي مذكور براي مقام مافوق.

- نظارت بر اجراي صحيح قوانين مالي و مالياتي و كسر به موقع كسور متعلقه از مشمولان آن و واريز به موقع به حساب‌هاي مربوطه در اجراي قوانين مالي و مالياتي مورد عمل.

- جذب و نگهداري شايسته‌ترين افراد براي تكميل كارد پرسنلي واحد دانشگاهي با رعايت ضوابط و مقررات و مصوبات تشكيلات مورد عمل.

- نظارت بر تهيه به موقع احتياجات واحد دانشگاهي از نظر ابزار كار اداري و فني و غيره.

- نظارت بر حسن اجراي قراردادهاي ساختماني امور تأسيساتي و تعميراتي و بهداشت محيط در چارچوب خط‌ مشي تعيين شده دانشگاه

- اتخاذ تصميم در مورد برنامة كار واحدهاي غير آموزشي تحت سرپرستي و ايجاد هماهنگي بين آنان.

 

نقشه سایت | پیوندها


گروه شرکت های سماسامانه (فناوران اطلاعات وانا)  www.vana.ir