مدارک لازم جهت ثبت نام کارشناسی ارشد

 

« مدارک مورد نياز جهت ثبت نام در دوره كارشناسي ارشد »

 

1-اصل مدرک يا گواهی نامه موقت پايات تحصيلات دوره كارشناسي و سه نسخه كپي از مدرك(فارغ التحصيلان كارشناسي ناپيوسته الزاماً مدرك كارداني خود را نيز كه معدل آن مقطع در آن قيد شده است را جهت ثبت نام ارائه نمايند)

2- فارغ التحصيلاني كه زمان ثبت نام در آزمون كارشناسي ار شد دانشجوي سال آخر بوده اند بايد فرم معدل را به انضمام گواهي فارغ التحصيلي ارائه نمايند.

2-ارائه اصل شناسنامه و كارت ملي و سه نسخه کپی از تمامی صفحات آن .

3-هفت قطعه عکس پشت نويسی شده تمام رخ 4×3 در سال جاری.

4-مدارکی که وضعيت نظام وظيفه را بشرح ذيل مشخص نمايد :

 

1-4-کارت پايان خدمت .

 

 

2-4- کارت معافيت تکفل يا معافيت پزشکی دائم .

 

3-4-دفترچه آماده به خدمت بدون مهر غيبت .

 

4-4-پذيرفته شدگاني كه در حال خدمت نظام وظيفه مي باشند پس از ثبت نام موقت لازم است از طريق امور آموزش موسسه طي نامه اي از يگان خدمتي و حوزه اعزام كننده نسبت به ترخيص خود از خدمت برابر مقررات نظام وظيفه اقدام نمايند .

 

5-ارائه فيش واريزی شهريه ثابت و متغير به حساب جاری شماره 110914831

 

 

نقشه سایت | پیوندها


گروه شرکت های سماسامانه (فناوران اطلاعات وانا)  www.vana.ir