اطلاعیه امور اداری ( تعطیلات تابستانه )

اطلاعیه امور اداری ( تعطیلات تابستانه )

 

نظر به اتخاذ تصمیم رفاهی هیئت رئیسه محترم موسسه آموزش عالی طبری مبنی بر اعطای مرخصی تابستانی همکاران محترم ، بدینوسیله برای استحضاردانشجویان و همکاران شریف اطلاع رسانی می شود که این تعطیلات از تاریخ سوم شهریور ماه1397 آغاز و لغایت هفت شهریور ماه سال جاری برای کلیه واحد های آموزشی و اداری موسسه قابل استفاده خواهد بود.

 

و ضمنا نظر به اتخاذ تصمیم رفاهی هیئت رئیسه محترم موسسه آموزش عالی طبری به منظور جلوگیری از اتلاف انژری و جهت رفاه حال همکاران، چهارشنبه هرهفته تا پایان ماه مردادرا تعطیل اعلام نموده اند. بدینوسیله برای استحضار دانشجویان و همکاران شریف اطلاع رسانی می شود که این تعطیلات برای کلیه واحد های آموزشی و اداری موسسه قابل استفاده خواهد بود.

 

 

نقشه سایت | پیوندها


گروه شرکت های سماسامانه (فناوران اطلاعات وانا)  www.vana.ir