12اردیبهشت روز معلم واستاد گرامی باد.

معلم

 از پدر گر قالب تن یافتیم   از معلم جان روشن یافتیم

نیمکت های چوبی بیشتر از درختان جنگل میوه می دهنداگر ریشه در تلاش معلم داشته باشند.....

12 اردیبهشت روز معلم و سالروزشهادت استاد مطهری گرامی باد.

معاونت دانشجویی و فرهنگی   روابط عموم موسسه

 

نقشه سایت | پیوندها


گروه شرکت های سماسامانه (فناوران اطلاعات وانا)  www.vana.ir