مدارک مورد نياز جهت ثبت نام كارداني به کارشناسی ناپيوسته

 index

            اصل شناسنامه و كارت ملي و سه نسخه کپی از تمامی صفحات آن .

            هشت قطعه عکس تمام رخ 4*3 تهيه شده در سال جاری.

            اصل مدرک کاردانی(فوق) ديپلم يا گواهينامه موقت پايان تحصيلات دوره كارداني حداكثر به تاريخ 31/06/1396

             مدارکی که وضعيت نظام وظيفه مشمولين را مشخص نمايد:

             دارابودن كارت پايان خدمت.

             دارابودن) كارت معافيت دائم (كفالت،پزشكي يامواردخاص.

            دارابودن برگ آماده به خدمت بدون مهرغيبت كه مهلت اعزام مندرج درآن سپري نشده باشد.

            كليه دانش آموختگان مشمول قطع كارداني كه ازتاريخ فراغت ازتحصيل آنان بيش ازيكسال سپري نشده باشد.

             متولدسال1354وقبل ازآن :

 )        اين قبيل مشمولان بايدپس ازاعلام قبولي درزمان ثبت نام كارت معافيت دائم (معافيت رهبري را ارائه نمايند

 

 

نقشه سایت | پیوندها


گروه شرکت های سماسامانه (فناوران اطلاعات وانا)  www.vana.ir