اطلاعیه تعطیلات تابستان

 

 

اط

اطلاعیه

نظر به اتخاذ تصمیم رفاهی هیئت رئیسه محترم موسسه آموزش عالی طبری مبنی براعطای مرخصی تابستان همکاران در جهت تقویت و تجدید بنیه قوای جسمی، بدینوسیله به اطلاع دانشجویان و همکاران عزیز می رساند تعطیلات تابستان از تاریخ 6/6/95 بمدت چهار روز برای کلیه واحدهای آموزشی و اداری می باشد.

                                                                        روابط عمومی موسسه آموزش عالی طبری

 

 

نقشه سایت | پیوندها


گروه شرکت های سماسامانه (فناوران اطلاعات وانا)  www.vana.ir