اطلاعیه اداره آموزش

 

به اطلاع دانشجويان مي رساند انتخاب واحد ترم تابستان(كارآموزي و پروژه) از تاريخ1233 97597

1395/03/01 لغايت 1395/03/10 مي باشد. لذا دانشجويان مي توانند با مراجعه به

اداره آموزش و با رعايت (پيش نياز هم نياز) نسبت به انتخاب واحد اقدام نمايند.

 

 

نقشه سایت | پیوندها


گروه شرکت های سماسامانه (فناوران اطلاعات وانا)  www.vana.ir