اطلاعیه کارشناسی ارشد

به اطلاع دانشجويان كارشناسي ارشد ژئوتكنيك مي رساند براي ارائه سمينارt.t با

آقاي دكتر نوري روز شنبه مورخ 94/12/01 ساعت 10 صبح در موسسه حضور يابند.

 

نقشه سایت | پیوندها


گروه شرکت های سماسامانه (فناوران اطلاعات وانا)  www.vana.ir