اطلاعیه کارشناسی ارشد

t.tبه اطلاع كليه دانشجويان كارشناسي ارشد مي رساند با توجه به تعطيل بودن واحد تحصيلات تكميلي

در روزهاي شنبه( تا پايان نيمسال دوم سال تحصيلي95-94 ) خواهشمند است جهت انجام امور اداري

در روزهاي يكشنبه تا پنجشنبه مراجعه نمايند.

 

نقشه سایت | پیوندها


گروه شرکت های سماسامانه (فناوران اطلاعات وانا)  www.vana.ir