اردوی فرهنگی

 اردوی فرهنگی (سیاحتی زیارتی)به مشهد مقدس

به گزارش روابط عمومی:

اردوی فرهنگی (سیاحتی زیارتی )به مشهد مقدس که برای دانشجویان (نخبه علمی،فرهنگی و ورزشی وبسیج.....)در نظر گرفته شدبا توجه به استقبال دانشجویان جهت شرکت در این اردو علاوه بر سهمیه تخصیصی برای دانشجویان فعال در زمینه های فوق (بصورت رایگان)مراسم قر عه کشی از دوگروه برادران-خواهران بعمل آمده است و با در نظر گرفتن تاریخ 1/31/ 94 الی4/2/ 94 برای خواهران و94/2/7 الی 94/2/11 برای برادران ، به زیارت بارگاه حضرت علی ابن موسی الرضا نایل گردیدند.

IMG 2443   IMG 2486  IMG 2567

IMG 2578    IMG 2573   IMG 2518

 

 

نقشه سایت | پیوندها


گروه شرکت های سماسامانه (فناوران اطلاعات وانا)  www.vana.ir