اطلاعیه امور فرهنگی

 

  ازدانشجويان علاقمند جهت انجام فعاليتهاي (فرهنگي هنري قرآني و كانون........)دعوت بعمل مي آيد براي ثبت نام به دفتر امور فرهنگي مراجعه فرمايند.

 

نقشه سایت | پیوندها


گروه شرکت های سماسامانه (فناوران اطلاعات وانا)  www.vana.ir